Lion's Highschool Jetpur
contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- લાયન્સ હાઈસ્કૂલ, જેતપુર  
શાળાનું સરનામુ :- લાયન્સ  હાઈસ્કૂલ,જૂનાગઢ રોડ,રેલવે ફ।ટક પ।સે, જેતપુર(૩૬૦૩૭૦)  
શાળાનો ફોન નંબર :- (૦૨૮૨૩)૨૨૩૨૯૪  
શહેર :- જેતપુર
રાજય :- ગુજરાત
પિન કોડ :- ૩૬૦૩૭૦  
ટ્રસ્ટનું નામ  :- શ્રી લાયન એજ્યુકેશન એન્ડ મેડિકલ ફ।ઉન્ડેશન,જેતપુર
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :- ઇ-૧૧૦૩-રાજકોટ  
S.S.Cઇન્ડેક્ષ નંબર :- ૬૪-૨૦૮
આચાર્યનો ફોન નંબર :- (૦૨૮૨૩)૨૨૧૯૫૭  
મોબાઇલ :- ૯૯૭૯૦૭૫૨૨૯સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 


સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.lionshighschool.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Visitors :
Copyrights © 2009-10 www.lionshighschool.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.